සේවා ලාභීන් හට ගුණාත්මක සේවාවක් සැපයීමට කැපවීම

රජයේ කර්මාන්තශාලා  දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත සියලු දෙනාගේම ප්‍රාර්ථනයයි.

 • අපගේ දැක්ම

රජයේ කාර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සේවාවක් අපේක්ෂා කරන සහ අපගේ කටයුතු සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන සියළුම පාර්ශවයන්ට ගුණාත්මක බවින් යුත් උසස් සේවාවක් සැපයීම අපගේ දැක්මයි.

 • අපගේ මෙහෙවර

 යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු අංශයේ වැඩ, නිෂ්පාදන, සේවා සැපයීම සහ පුහුණු කිරිම අපගේ ප්‍රධාන මෙහෙවර වශයෙන් හදුනාගෙන ඇත.

 • අපගේ කැපවීම

 • ප්‍රඥාවන්තව

 • ආචාර සම්පන්නව

 • අවබෝධයෙන් යුක්තව

 • විෂය මුලිකව හා අපක්ෂපාතීව

 • විනිවිද භාවයෙන් යුක්තව

 • වගකීමෙන්

 • අප්‍රමාදව

 • කාර්යක්ෂම හා සපලතාවයෙන්

ලබාදීමට කැපවී සිටින්නෙමු. වැඩි විස්තර..